Toshio Iezumi, ‘Surface’, 1998, Rago
Toshio Iezumi, ‘Surface’, 1998, Rago
Toshio Iezumi, ‘Surface’, 1998, Rago