Toshio Shibata, ‘Concrete Abstraction #3, Nikko City, Tochigi Prefecture’, 2013, Akio Nagasawa Gallery