Toshio Shibata, ‘Fujiwara Town, Japan’, 2014, Laurence Miller Gallery

About Toshio Shibata