Toshio Shibata, ‘Grand Coulee Dam, Douglas County, WA 1996’, 1996, Yoshiaki Inoue Gallery