Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner
Toshio Shibata, ‘Ichihara City, Chiba Prefecture’, 1992, Skinner