Toshio Shibata, ‘Karatsu City, Saga Prefecture’, 2010, Laurence Miller Gallery