Toshio Shibata, ‘Kashima Town, Fukushima Prefecture’, 1990, Heritage Auctions
Toshio Shibata, ‘Kashima Town, Fukushima Prefecture’, 1990, Heritage Auctions
Toshio Shibata, ‘Kashima Town, Fukushima Prefecture’, 1990, Heritage Auctions