Toshio Shibata, ‘Kijo Town, Miyazaki Prefecture’, 2014, Yoshiaki Inoue Gallery