Toshio Shibata, ‘Koka City, Shiga Prefecture’, 2010, Laurence Miller Gallery