Toshio Shibata, ‘Miyoshi City, Tokushima Prefecture’, 2012, Laurence Miller Gallery