Toshio Shibata, ‘Okawa villege, Kochi Prefecture’, 2007, Yoshiaki Inoue Gallery