Toshio Shibata, ‘Yunotani Village, Niigata Prefecture’, 1989, Heritage Auctions
Toshio Shibata, ‘Yunotani Village, Niigata Prefecture’, 1989, Heritage Auctions
Toshio Shibata, ‘Yunotani Village, Niigata Prefecture’, 1989, Heritage Auctions