Toshiyoshi, ‘Ferns Tea Caddy’, Taisho era (1912, 26), ca. 1920's, Erik Thomsen
Toshiyoshi, ‘Ferns Tea Caddy’, Taisho era (1912, 26), ca. 1920's, Erik Thomsen
Toshiyoshi, ‘Ferns Tea Caddy’, Taisho era (1912, 26), ca. 1920's, Erik Thomsen
Toshiyoshi, ‘Ferns Tea Caddy’, Taisho era (1912, 26), ca. 1920's, Erik Thomsen
Toshiyoshi, ‘Ferns Tea Caddy’, Taisho era (1912, 26), ca. 1920's, Erik Thomsen