Toyohara Kunichika, ‘Prince Mongaku with Fudo Myo-o, Kongara, and Seitaka Beneath the Nachi Waterfall’, ca. 1883, Scholten Japanese Art