Tricia Middleton, ‘Relics mound’, 2105, Galerie Antoine Ertaskiran