Tsukioka Yoshitoshi, ‘A Glimpse of the Moon: Kahoyo’, 1886, Ronin Gallery