Tsukioka Yoshitoshi, ‘Cho Jun, the White Stripe, wrestling in the river with Ri Ki, the Black Whirlwind’, 1887, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi