Tsukioka Yoshitoshi, ‘Mitokomon Mitsukuni Defeating the Ghosts in Yahata’, 1891, Ronin Gallery

Condition: Very good color and impression, overall light soiling, embellished with mica in black and embossing on robe

Signature: Oju Taiso Yoshitoshi ga

Publisher: Kobayashi Tetsujiro

About Tsukioka Yoshitoshi