Tsukioka Yoshitoshi, ‘Mount Yoshino Midnight-moon: Iga-no Tsubone’, 1886, Ronin Gallery