Tsukioka Yoshitoshi, ‘No Kiyomuri Seeing Skulls in Garden’, 1882, Egenolf Gallery Japanese Prints & Drawing

About Tsukioka Yoshitoshi