Tsukioka Yoshitoshi, ‘Ten Heroes of Tamatomo: Princess Shirinui Fight off the evil Sotoku-in’, 1856, The Art of Japan

About Tsukioka Yoshitoshi