Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Ghosts of Seigen Haunting Sakurahime’, 1889, Ronin Gallery