Tsukioka Yoshitoshi, ‘The Moon at Obasute-yama’, 1891, Ronin Gallery