Tsukioka Yoshitoshi, ‘Yoshitoshi’s Courageous Warriors: Sagami-no-kami Hojo Takatoki’, 1883, Scholten Japanese Art