Tsuruko Tanikawa, ‘Fuhkyoh’, 2002, browngrotta arts