Turi Simeti, 1988, Giustini/Stagetti Galleria O. Roma