‘Two Thai Giltwood Deities’, 20th c., Rago
‘Two Thai Giltwood Deities’, 20th c., Rago