Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern
Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern
Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern
Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern
Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern
Ueno Masao, ‘Twisted Basket’, 2016, TAI Modern