Unknown Artist, ‘Atril’, Siglo XVIII, Mario Uvence