Unknown Artist, ‘Greta Garbo, As You Desire Me’, 1932, Staley-Wise Gallery
Unknown Artist, ‘Greta Garbo, As You Desire Me’, 1932, Staley-Wise Gallery