Unknown Egyptian, ‘Egyptian Alabaster Alabastron’, 550 BC to 450 BC, Barakat Gallery
Unknown Egyptian, ‘Egyptian Alabaster Alabastron’, 550 BC to 450 BC, Barakat Gallery
Unknown Egyptian, ‘Egyptian Alabaster Alabastron’, 550 BC to 450 BC, Barakat Gallery