Ushio Shinohara, ‘Oiran’, 1968, Dallas Museum of Art

Image rights: Courtesy the artist and Nanzuka Gallery Tokyo © Ushio and Noriko Shinohara

"International Pop"

Venue: Dallas Museum of Art, Dallas (2015-2016)

About Ushio Shinohara