Ushio Shinohara, ‘Oiran’, 1968, Dallas Museum of Art