Utagawa Kuniyoshi, ‘Katsuta Shinemon Taketaka’, ca. 1847, Ronin Gallery