Utagawa Kuniyoshi, ‘Taira Ghosts Attacking Yoshitsune's Ship’, 1849-1852, Ronin Gallery