Utagawa Kuniyoshi, ‘Takebayashi Sadashichi Takashige’, ca. 1847, Ronin Gallery