Vadim Semenovich Velichko, ‘Still life with dry branches’, 1979, Surikov Foundation

About Vadim Semenovich Velichko