Vadim Semenovich Velichko, ‘Still life with white jar’, 1985, Surikov Foundation

About Vadim Semenovich Velichko