Vanessa Prager, ‘Freddy’, 2016, The Hole
Vanessa Prager, ‘Freddy’, 2016, The Hole
Vanessa Prager, ‘Freddy’, 2016, The Hole