Vanessa Prager, ‘Jenny’, 2016, The Hole
Vanessa Prager, ‘Jenny’, 2016, The Hole
Vanessa Prager, ‘Jenny’, 2016, The Hole