Vasan Sitthiket, ‘America is God!’, 2002, Yavuz Gallery