Vasan Sitthiket, ‘Melancholy’, 1988, Yavuz Gallery