Vasan Sitthiket, ‘Naked Girl!’, 2009, Yavuz Gallery