Victoria Kovalenchikova, ‘World -XXI’, 2017, VK Gallery