Victoria Kovalenchikova, ‘World-XXVI’, 2016, VK Gallery