Vitaly Pushnitsky, ‘Spring’, 2016, Marina Gisich Gallery