Vlad Korol, ‘Victoria Melody’, 2016, Vitavie Gallery
Vlad Korol, ‘Victoria Melody’, 2016, Vitavie Gallery
Vlad Korol, ‘Victoria Melody’, 2016, Vitavie Gallery