Vladimir Arkhipov, ‘Balloons’, 2010, Gallery 21

About Vladimir Arkhipov