Vladimir Arkhipov, ‘Seeds’, 2010, Gallery 21

About Vladimir Arkhipov