Vladimir Arkhipov, ‘Toilet’, 2005, Gallery 21

About Vladimir Arkhipov