Vladimir Kolesnikov, ‘Kusama’, 2016, 11.12 Gallery